POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove

10 feb 2014

 


 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, i ''Sl. list Crne Gore'', br. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 57/14, 03/16)
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima (''Sl. list Crne Gore'', br. 39/11, 66/12, 34/14, 53/14)
 • Zakon o elektronskoj upravi (“Sl. list Crne Gore”, br. 32/14)
 • Zakon o informacionoj bezbjednosti (“Sl. list Crne Gore”, br. 14/10)
 • Uredba o mjerama informacione bezbjednosti („Sl. list Crne Gore”, 58/10)
 • Zakon o elektronskom dokumentu („Sl. list Crne Gore”, br. 05/08, 40/11)
 • Zakon o elektronskom potpisu („Sl. list RCG”, br. 55/03, 31/05, i „Sl. list Crne Gore”, br. 41/10, 40/11)
 • Pravilnik o upotrebi računarsko-komunikacionih resursa na mreži državnih organa (“Sl. list Crne Gore”, br. 34/13)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Sl. list Crne Gore“, br. 01/09, 41/11, 47/11)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list Crne Gore”, br. 44/12)
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. list Crne Gore”, br. 79/08, 70/09, 44/12)
 • Zakon o državnoj imovini („Sl. list Crne Gore”, br. 21/09, 40/11)