ZBOR GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE “GRADIOŠNICA”

29 mar 2019

Na osnovu člana 128 stav 2 Statuta Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.24/18) i člana 57 Odluke o mjesnim zajednicama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.43/17, 32/18), sazivam:

Z B O R  G R A Đ A N A

MJESNE ZAJEDNICE “GRADIOŠNICA”

Zbor građana mjesne zajednice “Gradiošnica” održaće se dana 03.04.2019.god., sa početkom u 18h, u prostorijama Mjesne zajednice u Gradiošnici.

Javni poziv za zbor građana MZ “Gradiošnica” objaviće se:

  • na web site-u Opštine Tivat - www.opstinativat.com;
  • na Lokalnom javnom emiteru “Radio Tivat”;
  • u štampanoj formi učiniti dostupnim građanima isticanjem poziva na oglasnoj tabli Opštine Tivat;
  • isticanjem poziva za zbor građana na oglasnim tablama na području MZ „Gradiošnica“

Zbor građana MZ „Gradiošnica“ saziva se radi izbora organa Mjesne zajednice Savjeta i Nadzornog odbora.

Pozivaju se građani MZ “Gradiošnica” da se odazovu i prisustvuju zboru građana.

 

Šef kancelarije za saradnju sa MZ

Ivan Obradović, Spec.Sci pravne nauke

 

Sekretarka

Jadranka Joksimović, dipl.pravnica