0101-404-343/1 OD 19.04.2018. GODINE

19 apr 2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 30kWp NA KROVU NOVE ADMINISTRATIVNE ZGRADE OPŠTINE - PDF