0101-404-343/4 OD 04.05.2018. GODINE

04 maj 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 30KWP NA KROVU NOVE ADMINISTRATIVNE ZGRADE OPŠTINE - PDF