0101-404-401/2 OD 01.09.2018. GODINE

02 aug 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGA PROCJENE SPORTSKIH OBJEKATA SA ETAŽNOM RAZRADOM JU SPORTSKA DVORANA ŽUPA - PDF