03.02.2012 POZIV br. 04/12

09 feb 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 04/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji dijela potoka Rosino.- detaljnije