04.10.2016. POZIV br. 54/16

04 okt 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 54/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluge izrade projekta detaljnih geoloških – hidrogeoloških i geotehničkih istrživanja terena na području Lepetanadetaljnije