05.06.2013 POZIV br. 19/13

12 jun 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 19/13

Radovi na sanaciji trotoara kod Doma zdravlja - detaljnije