10.02.2012 POZIV br. 09/12

16 feb 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 09/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji mula Oko na Bjelilima  -  detaljnije