08.02.2012 POZIV br. 08/12

16 feb 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 08/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade geodetskih podloga u okviru Dup-ova. Površina koja se snima i za koju se izrađuje podloga je 150ha  -  detaljnije