10.07.2012 POZIV br. 35/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 35/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Radova na sanaciji trotoara i parking prostora kod gradske kapele. -  detaljnije