10.10.2014. POZIV br. 37/14

13 okt 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 37/14

za otvoreni postupak javne nabavke za usluge izrade DUP-a Stari Krašići - detaljnije