11.05.2010 POZIV br.17/10

11 maj 2010

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat, objavljuje:

 

P  O  Z I  V

br.17/10

 

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva u Opštini Tivat - detaljnije