11.05.2012 POZIV br. 28/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 28/12

na otvoreni postupak javne nabavke zapružanje usluga revizije (tehničke kontrole) glavnog projekta stambeno-poslovnog kompleksa za lokaciju „Lukovića barake” -  detaljnije