07.05.2012 POZIV br. 27/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 27/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat u skladu sa predmjerom radova  -  detaljnije