12.04.2013 POZIV br. 13/13

15 apr 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 13/13

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat - detaljnije