24.04.2013 POZIV br. 14/13

12 jun 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 14/13

Radovi na rekonstrukciji gradske rive "Pine " II faza - detaljnije