13.11.2012 POZIV br. 66/12

14 nov 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 66/12

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji potpornog zida,sanaciji kanala i ureĎenju terena oko crkve Sv.Save u Tivtu -  detaljnije