14.06.2013 POZIV br. 21/13

18 jun 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 21/13

za izbor najpovioljnije ponude za nabavku i isporuku goriva za potrebe OPŠTINE TIVAT - detaljnije