18.02.2014. POZIV br. 02/14

24 feb 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 02/14

za radove na održavanju lokalnih puteva na području Opštine Tivat - detaljnije