1902-404-21 OD 03.08.2018. GODINE

03 aug 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Usluge fizičko-tehničke zaštite imovine i lica u staroj poslovnoj zgradi Opštine Tivat - dalje