PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXII SJEDNICE

03 aug 2018

1. Predlog Odluke o izboru predsjednika opštine Tivat - dalje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine - Kusovac - dalje
3. Predlog Odluke o stavljanju van snage odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat - dalje
4. Predlog odluke o organizovanju JU Centar za kulturu TIvat - dalje
5. Predlog Odluke o utvrđivanju uvećanje na zaradu zaposlenih u Službi zaštite i spašavanje Opštine Tivat - dalje
6. Predlog Odluke o izmjeni odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika - dalje
7. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Tivat za period 2018-2019 - dalje
8. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem RJ Azil za 2017 godinu - dalje
9. Izvjestaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat za 2017 godinu - dalje
10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještaj FMS Tivat za 2017 - dalje
11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana za 2017. godinu - dalje
12. Informacija o ostvarenih prihodima i rashodima opštine Tivat za period o 01.01.-30.06.2018 godine - dalje
13. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu - dalje
14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju direktora JU Muzej i galerija Tivat - dalje
15. Predlog Odluke o izmjeni odluke o imenovnaju Opštinske izborne komisije Tivat - dalje
16. Predlog Odluke o prestanku mandata člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
17. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
18. Predlog odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu P.1580-14 - dalje
19. Predlog odluke o razmjeni kat.parcela 346-1,533-3 KO Radovići za kat.parcele 199-1,1199-2 i 1199-3 k.o. Gošići - dalje
20. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P 392-2018 - dalje
21. Predlog odluke o ustanovljavanju službenosti radi polaganja kablovskog voda na kat.parcelama 959-1, 992-1, 4881 i 4893 KO Tivat i kat.par 737 KO Donja Lastva - dalje