1902-404-34 OD 28.09.2018. GODINE

28 sep 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na adaptaciji objekta JU Muzej i galerija Ljetnjikovac Buća-Luković - dalje