1902-404-38 OD 13.06.2017. GODINE

13 jun 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe za javne nabavke TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  ZA NABAVKU Radova na rekonstrukciji DTV Partizan - detaljnije