1902-404-46 od 04.07.2017. GODINE

04 jul 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluge izrade Glavnog projekta  saobraćajnice  2-2 , 4-4 , 7-7 i 8-8 DUP – Đuraševići - detaljnije