1902-404-39 OD 05.06.2017. GODINE

05 jun 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU Usluge izrade Glavnog projekta  saobraćajnice 5-5 i 6-6 DUP – Đuraševići - detaljnije