1902-404-5 OD 31.12.2018. GODINE

31 dec 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki  TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na izgradnji dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju - detaljnije