DUP SERVISNA ZONA LUŠTICA

03 jan 2019

Odluka o donošenju plana - dalje


Tekstualni dio - dalje

Grafika

01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

02. Izvod iz PPPNOP - dalje

02a. Izvod iz PUP-a (namjena) - dalje

03. Kontaktni planovi - dalje

03a. Šire okruženje - dalje

04. Analiza postojećeg stanja - dalje

05. Detaljna namjena površina - dalje

06. Parcelacija i regulacija - dalje

07. Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela - dalje

07a. Koordinate prelomnih tačaka gradjevinskih linija - dalje

07b. Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija - dalje

08. Saobraćajna infrastruktura - dalje

09. Elektroenergetska infrastruktura - dalje

10. Elektronska komunikaciona (Telekomunikaciona) infrastruktura - dalje

11. Hidrotehnička infrastruktura - dalje

12. Pejzažna infrastruktura - dalje


Arhiva plana  - dalje