1902-404-53 OD 13.11.2019.

13 nov 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku, isporuku i ugradnju saobraćajne opreme, saobraćajnih znakova i zaštitnih elemenata na putu - dalje