1902-404-54 OD 14.11.2019. GODINE

14 nov 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavkuusluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije škole u Gradiošnici - WORD