2013

13 mar 2013
 
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ UPRAVI - Danilovgrad, 12-13.12.2013. god. - detaljnije
 • REGIONALNA KONFERENCIJA ZA ANTIKORUPCIJU - Ljubljana, 16. - 18.12.2013. god - detaljnije
 • TRENING „ NOVA ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U IMPLEMENTACIJI I MONITORINGU JAVNIH POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU“ - Cetinje, 28.10.2013.. god. - detaljnije
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ UPRAVI - Danilovgrad, 24-25.10.2013. god. - detaljnije
 • OBUKA ZA KORIŠĆENJE "ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA O RAZVOJNIM PROJEKTIMA" - Podgorica, 22.10.2013. god. - detaljnije
 • TRENING ZA TRENERE  - Bar 14-19.10.2013. god. - detaljnije
 • TRENING UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PROCEDURE NABAVKE U SKLADU SA PRAG-om - Kolašin, 08 - 11.10.2013. god. - detaljnije
 • TRENING O JAVNOM NASTUPU - Tivat, 03.10.2013. god. - detaljnije
 • SEMINAR NA TEMU „TRANSPARENTNOST RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA U CRNOJ GORI“ - Podgorica, 30.09.2013. god. - detaljnije
 • SEMINAR POD NAZIVOM "PREVENCIJA SUKOBA INTERESA" - Tivat, 24.09.2013. god. - detaljnije
 • SEMINAR POD NAZIVOM „IZRADA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE“ - Tivat, 23.07.2013. god. - detaljnije
 • SEMINAR “JAVNE NABAVKE U OKVIRU IPA JADRANSKOG PREKOGRANIČNOG PROGRAMA” - Podgorica, 16. i 17.07.2013.god. - detaljnije
 • TRENING NA TEMU ,,KORUPCIJA NA LOKALNOM NIVOU - NULTA TOLERANCIJA’’ - Tivat, 03.07.2013. god. - detaljnije
 • OBUKA ZA KORIŠĆENJE „ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA O RAZVOJNIM PROJEKTIMA” -  Podgorica, 27.06.2013. god. - detaljnije
 • SEMINAR NA TEMU „UPRAVLJANJE OPŠTINSKOM IMOVINOM“ - Bar, 19 - 21.06.2013. god. - detaljnije
 • RADIONICA NA TEMU “PREZENTACIJA PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE, ZAKLJUČNO SA FAZOM V – “SCENARIJI RAZVOJA I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH” - Podgorica, 19.06.2013.god. - detaljnije
 • RADIONICA POD NAZIVOM „DIJALOZI IZMEDJU GRADOVA“ - Dubrovnik, 19 - 21.06.2013.god. - detaljnije
 • RADIONICA POD NAZIVOM "UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM" - Kotor, 17 - 18.06.2013. god. - detaljnije
 • RADIONICA POD NAZIVOM „OD MARGINALNIH TERENA DO OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U CRNOJ GORI" - Ulcinj, 06 i 07.06.2013.god. - detaljnije
 • PREDSTAVNICA OPŠTINE TIVAT NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI “CRNA GORA I GLOBALNO OBRAZOVANJE” - Podgorica, 31.05.2013. god. - detaljnije
 • SEMINAR “PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA” - Tivat, 31.05.2013 - detaljnije
 • OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA – Tivat, 27-31.05.2013. god. - detaljnije
 • TRENING „Jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona za identifikovanje žrtava trgovine ljudima/djecom RE populacije - Bečiće, 17.05.2013. god - detaljnije
 • GRADOVI BEZ KORUPCIJE, GRADOVI S BUDUĆNOŠĆU - Tivat, 14 i 15.05.2013 god. - detaljnije
 • UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM - Miločer, 23.04.2013.god.-25.04.2013.god. - detaljnije
 • MODELI KOMUNIKACIJE IZMEĐU GRAĐANA I JAVNE UPRAVE U INFORMACIONOM DRUŠTVU - Podgorica, 18.04.2013. - detaljnije
 • OBUKA POSLOVNA KORESPONDENCIJA - Tivat, 15.04.2013. - detaljnije
 • „SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE“ - Bar, 16.04.2013. - detaljnije
 • POSJETA KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU OPŠTINE ULCINJ - 16.04.2013. godine - detaljnije
 • RAZVOJ PLANOVA INTEGRITETA - Bar, 10.04.2013. godine - detaljnije
 • TRENING IZ OBLASTI MEDIJA, KOMUNIKACIJE I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI - Tivat, 03.04.2013. godine - detaljnije
 • IMPLEMENTACIJA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA NA LOKALNOM NIVOU - Tivat, 29.03.2013. godine - detaljnije
 • SEMINAR O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA ZA KORISNIKE GRANTOVA U OKVIRU DRUGOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA - Tivat 26 - 27.03.2013.  - detaljnije
 • „PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA DRŽAVNOG I LOKALNIH PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM“ - Tivat 13, 15, 21. 02.2013 i 07.03.2013., Budva 25.02.2013.  - detaljnije
 • AKADEMIJA ZA LIDERE SAVJETA EVROPE - Podgorica 18, 19 i 20.02.2013. - detaljnije