24.04.2012 POZIV br. 20/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 20/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Usluga izrade Glavnog projekta proširenja lokalnog puta Rogač - Krašići  -  detaljnije