25.02.2014. POZIV br. 05/14

27 feb 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 05/14

za radove na priključenju stambene zgrade na kanalizacioni sistem u naselju Kalimanj - detaljnije