Avijarna influenca

23 dec 2016

Obavještenje pod oznakom HITNO Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, o pojavi visokopategone avijarne influence kod divljih ptica proslijeđeno je Opštini Tivat, radi preduzimanja hitnih aktivnosti a u cilju informisanja držaoca živine na području naše opštine i time maksimalno smanjivali rizik od širenja bolesti na domaću živinu.

Ovim putem informišemo sve držaoce živine na području naše opštine i pozovemo ih na odgovorno ponašanje i pridržavanje biosigurnosnih mjera u cilju spriječavanja unosa uzročnika infekcije kod domaće živine. Preventivne mjere koje treba da preduzimaju držaoci živine, navedeni su u Obavještenju Ministarstva, koje navodimo u produžetku;
• Onemogućiti bilo kakav kontakt svoje živine sa divljim pticama tako što živinu treba držati u zatvorenim objektima sa mrežama na prozorima,
• U slučaju držanja živine u spoljnim kavezima, iste pokriti i ograditi žicom sa otvorima ne većim od 2 cm,
• Spriječiti kontakt svoje živine sa svim ostalima domaćim životinjama na gazdinstvu,
• Živinu ne pojiti vodom sa otvorenog prostora ( iz buradi, lokvi, bara, kišniciom i sl.),
• Hranu za živinu držati u zatvorenom prostoru, zaštićenu od bilo kakvog kontakta sa spoljonom sredinom ili drugim životinjama ili glodarima,
• Onemogućiti nezaposlenima ulazak na farmu,
• Primjenjivati sistem držanja živine “ sve unutra- sve vani”,
• Nakon završetka držanja živine, objekat detaljno očistiti, oprati, dezinfikovati i izvršiti deratizaciju i dezinfekciju prije sledećeg useljenja u objekat,
• Đubre i prostirku odlagati na posebno određenom mjestu i zaštiti ga od kontakta sa drugim životinjama i spoljnom sredinom,
• Redovno detaljno prati ruke, odjeću i obuću prije svakog ulaska u objekat sa živinom i nakon izlaska iz objekta,
• Nositi čista zaština odjela i gumene čizme prilikom rada sa živinom,
• Ne uvoditi nove jedinke u postojeće jato,
• Ne kupovati nove životinje od neprovjerenih prodavaca i bez urednog uvjerenje o zdravstvenom stanju,
• Ne posjećivati druge farme živine,
• Ne koristiti opremu ili bilo kakava druga sredstva sa neke druge farme,
• Ne dozvolilti posjetiocima ulazak na farmu.

OBAVJEŠTENJE - dalje

ŠTA TREBA DA RADE DRŽAOCI ŽIVINE - dalje


Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo