OBAVJEŠTENJE

26 dec 2016

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost obavještava da je nosilac projekta „ŽIX COMPANY '' d.o.o. iz Tivta, Gradiošnica bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za auto servis na kat.parceli br 995/2 KO Mrčevac, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Gradiošnica, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, ili na e-mail biljana.krivokapic@opstinativat.com, je ponedeljak 30.01.2017. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u petak 27.01.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali, u zgradi organa uprave Opštine Tivat.

Elaborat – dalje