BIOGRAFIJA – Siniša Kusovac

05 okt 2016

Prof. dr Siniša Kusovac, predsjednik opštine Tivat rođen je 1967. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1992. godine. Magistarsku tezu „Menadžment u javnim i neprofitnim organizacijama“ odbranio je 1998., a zvanje doktora stekao je na istom fakultetu 2008. godine, odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Tendencije savremenog sportskog menadžmenta u procesu prestrukturiranja i sprovođenja tranzicionih promjena“. U zvanje docenta biran je 2010. godine na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu. U martu 2013. izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Menadžment“, na Univerzitetu Union u Beogradu.

Tokom svoje karijere prof.dr Siniša Kusovac bio je zaposlen u Direkciji Javnih Prihoda Crne Gore kao načelnik prinudne naplate u Filijali Budva (1992 -1998), a zatim i kao rukovodilac Ekspoziture Tivat (1998 – 2004). Obavljao je dužnost direktora Direkcije za investicije i razvoj u Opštini Tivat (2004 – 2010), da bi se od 2010. našao na čelu Fakulteta za menadžment Herceg Novi, kao dekan ove institucije.

Prof.dr Siniša Kusovac 2012. objavio je knigu „Poresko knjigovodstvo javnih prihoda,donošenje budžeta, evidencija i upravljanje budžetom”. Autor je niza stručnih radova objavljenih u domaćoj i inostranoj stručnoj literaturi, te u sklopu međunarodnih naučnih skupova i to u periodu od 2000. do 2012. godine. Bio je član radne grupe u donošenju Nacionalne strategije za integralno upravljanjanje obalnim područjem Crne Gore, član tima  za lokalni ekonomski razvoj Opštine Tivat uz podršku IRD – USAID u cilju utvrđivanja mogućnosti za biznis i lokalni ekonomski razvoj i implementaciju razvojnih projekata, menadžer na projektima “Rekonstrukcija fudbalskog stadiona Arsenal“, “Gradjanski Biro Opštine Tivat“, “Izrada softvera i website-a Turističke Organizacije Tivat “, kao i menadžer na određenim IPA i projektima Evropske komisije.

Prof.dr Siniša Kusovac u avgustu 2018. stupa na dužnost predsjednika opštine Tivat.

Oženjen je, otac je troje djece i sa suprugom i djecom živi i radi u Tivtu

post slika