D.O.O. „Komunalno“ Tivat_dokumentacija

Statut (sl.ls. op br.32/13) PDF

Izmjena statuta PDF

Izmjena i dopuna statuta 2019 PDF

Zakon o komunalnim djelatnostima (sl.rcg br.12/95) PDF

Odluka o komunalnom redu (sl.rcg op br.43/06,24/10) PDF

Odluka o osnivanju doo “Komunalno” Tivat PDF

Zakon o upravljanju otpadom (sl.cg br.64/11) PDF

Pravilnik o klasifikaciji otpada (sl.cg br.68/09,86/09) PDF

Spisak i cjenovnik komunalnih usluga PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2019. godinu PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2018. godinu PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2017. godinu PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2016. godinu PDF

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat za 2015 godinu dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ Tivat dalje

Program rada sa finansijskim planom DOO Komunalno Tivat za 2014 godinu dalje

Zaključak o usvajanju programa rada DOO Komunalno sa finansijskim planom za 2014. godinu dalje

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2013.godinu dalje

ODLUKE:

SO od 25.07.2013.
Odluka o osnivanju DOO „Komunalno“ Tivat dalje

SO od 20.06.2013.

Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „Komunalno“ Tivat dalje

SO od 06.11.2012.

Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Komunalno“ Tivat dalje

SO od 27.08.2012.

Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP „Komunalno“ Tivat dalje

SO od 17.07.2012.

Odluka o izmjenama odluke o organizovanju JKP PDF

Ustanove Grada