DUP Krašići

19 apr 2017

Odluka o usvajanju - dalje

Licence obrađivača - dalje


TEKST dalje

GRAFIKA:

List 01- Topografsko katastarska podloga - dalje

List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana - dalje

List 03- Namjena ,post.stanje, fizicke strukture i bonitet - dalje

List 05- Namjena planirano - dalje

List 06- Parcelacija, regulacija, nivelacija - dalje

List 07- Saobraćaj - dalje

List 08- Pejzažna arhitektura - dalje

List 09- Elektroenergetika - dalje

List 10- Hidrotehnika - dalje

List 11- TK infrastruktura - dalje

List 12a- Uslovi za sprovođenje plana - dalje

List 12b -Uslovi za sprovođenje plana - dalje

Izvodi iz PUP-a - dalje


Arhiva Plana - dalje


DUP Krašići - stari plan (nevažeći) - dalje