DUP STARI KRAŠIĆI

20 apr 2017

Odluka o usvajanju - dalje


TEKST - dalje

GRAFIKA:

01 - geodetska podloga - dalje

02a - izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan - dalje

02b - izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan - dalje

02 - izvod iz PUP-a namjena - dalje 

03 - kontaktni planovi - dalje

03a - šire okruženje - dalje

04 - analiza postojećeg stanja - dalje

04a - karta vlasništva-model - dalje

05 - namjena površina - dalje

06 - parcelacija i regulacija - dalje 

07 - koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela - dalje 

07a - koordinate građevinskih linija - dalje 

07b - koordinate regulacionih linija - dalje

08 - saobraćaj - dalje

09 - elektro - dalje

10 - hidrotehnika - dalje

11 - TK infrastruktura - dalje

12 - pejzažna arhitektura - dalje 

Sepatrati sa urbanističko tehničkim uslovima - dalje


Arhiva Plana - dalje