DUP Seljanovo – Arhiva

11 jan 2012

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO - PONOVNI PRIJEDLOG PLANA - dalje


Saglasnost za DUP Seljanovo - dalje

Odgovori na primjedbe - PDF

Obavještenje - dalje

Program javne rasprave - dalje

Grafika - dalje


MIŠLJENJA


Obavještenje - dalje

ODGOVORI NA PRIMJEDBE I PREDLOGE SA JAVNE RASPRAVE NA NACRT DUP-a „SELJANOVO“ - dalje

Grafika - dalje


Izvještaj sa javne rasprave - dalje


Nacrt plana za DUP SELJANOVO 

Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - PDF
 Izvod iz PPPN MD - PDF
 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan namjene površina - PDF
 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan seizmičke mikrorejonizacije - PDF
 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica - PDF
 Kontakne zone - PDF
 Postojeće korišćenje prostora - PDF
 Plan namjene površina - PDF
 Plan parcelacije - PDF
 Plan regulacije i nivelacije - PDF
 Saobraćajna infrastruktura - PDF
 Elektroenergetska infrastruktura - PDF
 Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - postojeće stanje - PDF
 Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - Plan - PDF
 Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod - postojeće stanje - PDF
 Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod  - Plan - PDF
 Telekomunikaciona infrastruktura - postojeće stanje - PDF
 Telekomunikaciona infrastruktura - Plan - PDF
 Plan Pejzažnog uredjenja - PDF


Dup seljanovo-tekst-nacrt - PDF

Nacrt detaljno urbanistickog plana "Seljanovo" sa programom javne rasparve - PDF

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ - PDF

Program javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ - PDF

Anketni list - dalje

Programski zadatak Seljanovo - dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Seljanovo - dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog Plana Seljanovo - dalje