DUP SERVISNA ZONA LUŠTICA – ARHIVA PLANA

08 okt 2015

Predlog odluke o donošenju plana - dalje

Flajer -  dalje


Predlog plana 

Tekstualni dio - dalje

Grafika

01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

02. Izvod iz PPPNOP - dalje

02a. Izvod iz PUP-a (namjena) - dalje

03. Kontaktni planovi - dalje

03a. Šire okruženje - dalje

04. Analiza postojećeg stanja - dalje

05. Detaljna namjena površina - dalje

06. Parcelacija i regulacija - dalje

07. Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela - dalje

07a. Koordinate prelomnih tačaka gradjevinskih linija - dalje

07b. Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija - dalje

08. Saobraćajna infrastruktura - dalje

09. Elektroenergetska infrastruktura - dalje

10. Elektronska komunikaciona (Telekomunikaciona) infrastruktura - dalje

11. Hidrotehnička infrastruktura - dalje

12. Pejzažna infrastruktura - dalje


Odgovori na primjedbe sa Javne rsprave - dalje


Izvještaj o SPU - dalje

Saglasnot na SPU - dalje


Obavjestenje o javnoj raspravi - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta  - dalje


NACRT PLANA

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

Izvod iz PUP-a (namjena) - dalje

Kontaktni planovi - dalje

Šire okruzenje - dalje

Analiza postojeceg stanja - dalje

Detaljna namjena povrsina - dalje

Parcelacija i regulacija - dalje

Saobracaj - dalje

Elektroenergetska infrastruktura - dalje

EK - TK Infrastruktura - dalje

Hidrotehnicka infrastruktura - dalje


Odgovori na mišljenje Ministarstva i izvještaj  Savjeta za reviziju - dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životbu sredinu - dalje


Strateška procjena uticaja na životnu sredinu - dalje

Programski zadatak - dalje

Odluka o pristupanju izradi - dalje