Usvojene odluke sa 23 sjednice SO Tivat od 30.09.2015.

07 okt 2015
1.Dopuna Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2015. godinu - dalje
2.Odluka o usvajanju Lokalnog Plan za razvoj usluga socijalne zaštite 2015-2019 - dalje
3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata - dalje
4.Odluka o boravišnoj taksi - dalje
5.Zaključak o prihvatanju Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-23.09.2015. godine - dalje
6.Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o komunalnom redu - dalje
7.Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o naseljima i granicama naselja opštine Tivat - dalje
8.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini Tivat - dalje
9.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Krtoli - dalje
10.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Krašići - dalje
11.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Gradiošnica  - dalje
12.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Lepetani  - dalje
13.Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđiavnje kriterijuma, broja i strukture stanova (kvote) za raspodjelu između oragana lokalne uprave, javnih službi i MUP-a - dalje
14.Zaključak o prenosu ovlašćenja na Komisiju za rješavanje stambenih pitanja za lokalne službenike i namještenike - dalje
15.Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju glavnog administratora opštine Tivat - dalje
16.Odluka o pristupanju kupovine zemljišta - dalje
17.Odluka o razmjeni zemljišta - dalje
18.Odluka o ustanovljavanju prava službenosti - dalje
19.Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o raspodjeli stambenih jedinica iz stambenih objekata koji se grade na UP 13 i UP 14 u zahvatu DUPa Seljanovo - dalje
20.Odluka o dodjeli stana Miroslavu Petkoviću - dalje