INSPEKTOR III ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I PUTEVE

23 jan 2015
  • Javni oglas - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje
  • Izvještaj o ocjenjivanju kandidata - dalje
  • Rang lista za izbor kandidata - dalje
  • Odluka o izboru kandidata - dalje