Izgradnja dijela obalnog šetališta u zahvatu DSL-a „Sektor 29“

23 jun 2017

 


Obavještenje - dalje

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje

Izvještaj o javnoj raspravi - dalje

 

Obavještenje - dalje

Elaborat - dalje


Obavještenje - dalje

Rješenje - potrebna procjena uticaja - PDF


 

 Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF