Izgradnja hotela na katastarskoj parceli br. 3396/1 KO Tivat

15 jan 2014

 


Obavještenje - dalje

Elaborat o procjeni uticaja - dalje


Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje