Izgradnja hotela na katastarskoj parceli br. 3396/1 KO Tivat

15 jan 2014

 


Obavještenje – dalje

Elaborat o procjeni uticaja – dalje


Obavještenje – dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje