IZMJENA JAVNOG POZIVA BR.0101-360-784/1 OD 14.10.2019

30 okt 2019

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka traženja partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta na UP 134 b u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat –Centar “(Sl.list CG -opštinski propisi br.19/19 od 13.05.2019 ) Opština Tivat objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA br.0101-360-784/1 od 14.10.2019 - detaljnije