IZMJENE I DOPUNE DUP-A DONJI RADOVIĆI CENTAR

13 nov 2018

Odluka o donošenju plana - dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01 Geodetska podloga sa granicom zahvata plana - dalje

02 Izvod iz PUP-a Tivat - namjena površina - dalje

03 Izvod iz PUP-a - Seizmička mikro rejonizacija - dalje

04 Analiza postojećeg stanja - dalje

05 Kontaktna područja - dalje

06 Režim zaštite kulturnih dobara - dalje

07 Plan namjene površina - dalje

08 Plan parcelacije - dalje

09 Plan regulacije i nivelacije - dalje

10 Plan saobraćajne infrastrukture - dalje

11 Plan elektroenergetske infrastrukture - dalje

12 Plan elektronskih komunikacija - dalje

13 Plan hidrotehničke infrastrukture - dalje

14 Plan pejžaznog uređenja - dalje


Arhiva plana - dalje

Nevažeći plan iz 2011. godine - dalje