IZMJENE I DOPUNE DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD – ARHIVA (nevažeći plan 2016. godina)

07 mar 2016

Flajer - dalje


Odluka o usvajanju - dalje

Saglasnost Ministarstva - dalje

Odluka o utvrđivanju prijedloga - dalje


 Izvještaj sa javne rasprave - dalje


PREDLOG PLANA:

Tekstualni dio:

Izmjene i dopune DUP-a  Golf i donji Radovici zapad - dalje

Separat sa UTU-ma za izgradnju objekata - dalje

Grafički dio:

00 Ovjerena geodetsko katastarska podloga - dalje

01 Geodetsko katastarska podloga - dalje

02 Izvod iz PUP-a - Namjena povrsina - dalje

03 Izvod iz PUP-a - Seizmicka mikro rejonizacija - dalje

04 Izvod iz DUP-a  Golf i donji Radovići zapad - dalje

05 Analiza postojeceg stanja - dalje

06 Plan namjene povrsina - dalje

07 Plan parcelacije - dalje

08 Plan regulacije i nivelacije - dalje

09 Saobracajna infrastruktura - dalje

10 Elrektroenergetska infrastruktura - dalje

11 Elektronske komunikacije - dalje

12 Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

13 Plan pejzaznog uredjenja - daljeObrazac za primjedbe - dalje


Obavjestenje o javnoj raspravi - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta - dalje


NACRT PLANA

Tekstualni dio:

Separat sa UTU-ma za izgradnju objekata - dalje

Izmjene i dopune DUP-a  Golf i donji Radovici zapad - dalje

Kapacitet - dalje

Grafički dio:

01 Geodetsko katastarska podloga - dalje

02 Izvod iz PUP-a - Namjena povrsina - dalje

03 Izvod iz PUP-a - Seizmicka mikro rejonizacija - dalje

04 Izvod iz DUP-a  GOLF DONJI RADOVICI ZAPAD - dalje

05 Analiza postojeceg stanja - dalje

06 Plan namjene povrsina - dalje

07 Plan parcelacije - dalje

08 Plan regulacije i nivelacije - dalje

09 Saobracajna infrastruktura - dalje

10 Elrektroenergetska infrastruktura - dalje

11 Elektronske komunikacije - dalje

12 Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

13 Plan pejzaznog uredjenja - dalje


Mišljenje Ministarstva - dalje

Mišljenja javnih preduzeća - dalje


Programski zadatak - dalje

Obuhvat - dalje

Odluka o izradi DUP-a - dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP - dalje