JAVNE RASPRAVE 2016

07 mar 2016

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA PERIOD 2017-2021 GODINE - dalje


JAVNA RASPRAVA ZA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU TURISTIČKOG NASELJA, NA URBANISTIČKIM PARCELAMA UP 9-26, UP 9-27, UP 9-28, UP 9-29, UP 9-30, UP 10-18, I UP 10-19, URBANISTIČKA ZONA 9 I URBANISTIČKA ZONA 10 U ZAHVATU DUP-A ĐURAŠEVIĆI, OPŠTINA TIVAT - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA - JAVNI PROLAZ ISPOD LOKALNOG PUTA TIVAT-RADOVIĆI; K.P.664/1 KO MILOVIĆI, U ZAHVATU DSL-A DIO SEKTORA 27 I SEKTOR 28 - URBANISTIČKA ZONA 10 - dalje 


JAVNA RASPRAVA ZA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AUTO SERVIS NA KAT. PARCELI BR 995/2 KO MRČEVAC, U OBUHVATU DUP GRADIOŠNICA, OPŠTINA TIVAT -


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017. GODINU -


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA IZ SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTIT


JAVNA RASPRAVA ZA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU ,,CHEDI LUŠTICA BAY HOTELA"


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA - JAVNA GARAŽA NA UP 134, U ZONI "A", U ZAHVATU DUP-A TIVAT CENTAR - dalje


JAVNA RASPRAVA NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA KABLOVSKO DISTRIBUTIVNI SISTEM U OPŠTINI TIVAT - M-KABAL D.O.O. - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O FINANSIRANJU SPORTA I NACRTU PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U OPŠTINI TIVAT - dalje


JAVNA RASPRAVA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - BORIS BOŽINOVIĆ (ODRŽAVANJE GLISERA) - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TIVAT ZA 2016-tu godinu - dalje


JAVNA RASPRAVA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - YAHTING SERVIS LAGUNA - dalje


PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „STARI KRAŠIĆI“ - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „KRAŠIĆI“ - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „STARI KRAŠIĆI“ - dalje