IZMJENE I DOPUNE DUP TIVAT CENTAR ZA LOKACIJU HOTELA “MIMOZA”

07 mar 2016

Programski zadatak - dalje

Odluka - dalje


Na osnovu člana 13a stav 2 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (''Službeni list CG'', broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11), Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donosi Predlog Odluke o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune DUP-a Tivat – Centar za lokaciju hotela „Mimoza”.

Mišljenje o Predlogu Odluke, koje mora biti u pisanoj formi, možete poslati u roku od 15 dana na adresu:

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija br 1
85320 Tivat


Predlog odluke - dalje